Onze school
Onze school
Onze school

Onze school

Onze school
Onze school

Welkom op de website van basisschool Dichterbij.

Op deze site willen wij u beknopt informatie geven over onze school en ons onderwijs.

Dichterbij is een moderne basisschool die er vanuit gaat dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is. Dit houdt in dat wij verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs en daarnaast een compleet, waar mogelijk geïntegreerd, schoolbreed en kerndoel dekkend lesaanbod bieden, zodat wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind. Dit willen we bereiken door:

  • rekening te houden met de eigen ontwikkeling van ieder kind. Bij het aanleren van de basisvaardigheden (rekenen/ taal/ lezen/ spelling/ begrijpend lezen) bieden wij  gedifferentieerd onderwijs aan binnen de groep, door middel van het werken met een drietal instructieniveaus.
  • te werken aan een inspirerende en veilige leer- leef en werkomgeving middels het werken / toepassen met Human Dynamics, KunstKracht en Kanjertraining.

Daarbij staan twee manieren van leren centraal:

  • Het zelfstandig en zelf verantwoordelijk leren. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en eigen ontwikkeling met als doel ze zelfstandig te kunnen laten werken.
  • Het leren samenwerken. Samenwerken in een groepje heeft als meerwaarde dat leerlingen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en verschillende inzichten kunnen delen.

Kinderen leren thuis èn op school.  Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van ouders en school. Leraren hebben ook een opvoedende taak en ouders ook een onderwijsondersteunende. Daarom is het belangrijk dat ouders en leraren goed contact hebben. 

Als ouders betrokken zijn, kunnen hun kinderen op school ook beter presteren. Om deze taken zo goed en optimaal uit te kunnen voeren vinden wij een goed partnerschap met de ouders noodzakelijk.

 

 

Leren doen we samen!